பிரதான செய்திகள் »

PMGG செய்திகள் »

PMGG l

“மார்க்க விரோத, சமூக விரோத நடவடிக்கைகளுக்கு PMGG ஒருபோதும் துணைபோக மாட்டாது” – நல்லாட்சிக்கான மக்கள் இயக்கம்

November 17, 2014 10:11 pm

இஸ்லாத்திற்கு விரோதமான ஷீஆ சிந்தனைகளை நமதூரில் பரப்பப்புவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவ.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

Sutterlight

ரஷ்யாவின் மர்ம விண்கலத்தால் அச்சம்

November 19, 2014 1:15 pm

கடந்த மே மாதம் ரஷ்யா ரொக்கேட் மூலம் விண்கலன் போன்ற மர்ம இயந்திரத்தை விண்ணில் செலுத்தியது. ஆனால் அத.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG ANNUAL CONVENTION 2014