பிரதான செய்திகள் »

Wimal weeravanshe

எதிர்க்கட்சி தலைவரை ஜனாதிபதி நியமிக்க முடியாது

August 30, 2015 10:09 am

எதிர்க்கட்சி தலைவரை தெரிவு செய்ய வேண்டியது ஜனாதிபதி அல்ல என்றும் பாராளுமன்றில் உள்ள எதிர்க்கட்சி.... »»»

PMGG செய்திகள் »

உலகச் செய்திகள் »

Live

NFGGயின் இன்றைய பிரச்சாரக் கூட்டம் கபுறடி வீதியில்

August 14, 2015 6:25 pm

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி ஏற்பாடு செய்துள்ள பாராளுமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டம் இன்று இரவு  »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014