பிரதான செய்திகள் »

a (105)

“தகுதியானவர்களிடம் அரசியல் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டல் மாத்தரமே அதன் உரிய பெறுமதியினையும், உயரந்த பிரயோசனத்தையும் நாம் காண முடியும்” NFGG தவிசாளர் அப்துர் ரஹ்மான்.

January 14, 2018 5:22 pm

“ ஒரு பொருள் அல்லது சாதனம் யாருடைய கைகளில் இருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்துத்தான் அதன் பெறுமதியும் பிரயோசனமும் .... »»»

PMGG செய்திகள் »

a (105)

“தகுதியானவர்களிடம் அரசியல் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டல் மாத்தரமே அதன் உரிய பெறுமதியினையும், உயரந்த பிரயோசனத்தையும் நாம் காண முடியும்” NFGG தவிசாளர் அப்துர் ரஹ்மான்.

January 14, 2018 5:22 pm

“ ஒரு பொருள் அல்லது சாதனம் யாருடைய கைகளில் இருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்துத்தான் அதன் பெறுமதியும் பிரயோசனமும் .... »»»

உலகச் செய்திகள் »

camera-latest

இனிமேல் எக்ஸ்ரே, ஸ்கேனுக்கு அவசியம் இருக்காது: மருத்துவக் கெமரா வந்துவிட்டது

September 5, 2017 10:01 pm

உடல் உள்ளுறுப்புகளை ஆய்வு செய்து, நோயின் தன்மையைக் கண்டறிய எக்ஸ்ரே, ஸ்கேன் ஆகியவற்றைத்தான் மருத்துவர்கள் நம.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014